Terma & Syarat
Kembali
Terma & Syarat ini hendaklah dibaca bersama dengan Lembaran Pendedahan Produk (LPP) Pitih Emas, brosur atau dokumen lain yang relevan dan dikeluarkan oleh Pitih Emas dari semasa ke semasa mengikut jenis emas tertentu yang dibeli oleh pelanggan. Setiap emas yang dibeli dan sebarang operasi di Aplikasi Web Pitih Emas yang dibuat hendaklah tertakluk sepenuhnya kepada Terma & Syarat yang dinyatakan di bawah:

1. DEFINISI:

Perkara

Definisi
Pitih Emas Aplikasi Web Pitih Emas dibangunkan oleh ACE Capital Growth Sdn. Bhd. (ACE) untuk pelanggan membeli dan menjual emas digital serta menukarkan emas digital kepada emas fizikal
Akaun Akaun pelanggan Pitih Emas dikendalikan melalui Aplikasi Web Koperasi Permodalan Kelantan Berhad (KPKB)
Bai’ Sarf Bai` Sarf merujuk kepada kontrak pertukaran wang dengan wang sejenis yang sama atau berbeza. Wang adalah medium pertukaran seperti emas, perak, atau bentuk lain yang diterima oleh Syariah.
Wakalah Wakalah merujuk kepada kontrak di mana pihak (Muwakil) memberi kuasa kepada pihak lain sebagai ejennya (wakil) untuk melakukan tugas tertentu, dalam hal-hal yang dapat diwakilkan, baik secara sukarela atau dengan mengenakan upah.
Akad (Kontrak Jual Beli Emas) Merupakan Kontrak Islam yang menyatakan Tawaran dan Penerimaan Penjualan emas & syaratnya, antara pelanggan dan ACE, pelanggan perlu membaca kontrak dengan teliti dan bersetuju dengan Harga Jual dan pertimbangan yang lain sebelum meneruskan transaksi. Pembatalan atau pengembalian wang tidak akan dilayan oleh ACE setelah pelanggan menerima kontrak dan syaratnya
Pembekal Emas ACE Capital Growth Sdn Bhd – anak syarikat kepada Ace Innovate Asia Berhad
Koperasi Permodalan Kelantan Berhad Koperasi Permodalan Kelantan Berhad
Alamat Koperasi Lot PT 448, Tingkat 1 Jalan Kuala Krai,Batu 3 Wakaf Che Yeh,15150 Kota Bharu,kelantan
Pelanggan Pemegang akaun (individu), dalam Terma & Syarat ini atau mengikut akaun Pitih Emas dari semasa ke semasa
Mata Wang Transaksi dalam mata wang Ringgit Malaysia sahaja
Pembelian Pemulaan Pembelian awal yang dibuat semasa pembukaan akaun Pitih Emas
Harga Beli Menunjukkan harga belian emas dari ACE kepada pelanggan-pelanggan yang membeli emas dari Aplikasi Web Pitih Emas yang akan ditentukan oleh Pembekal Emas
Harga Jual Menunjukkan harga jualan emas dari ACE kepada pelanggan di Aplikasi Web Pitih Emas yang akan ditentukan oleh Pembekal Emas.
Penukaran Emas Penukaran emas bermaksud pemilik Akaun Pitih Emas menukar emas digital kepada emas fizikal atau emas yang ditempa. Penukaran emas bukanlah transaksi beli dan / atau jual. Bayaran dikenakan untuk setiap penukaran yang diminta oleh pelanggan. Semua emas fizikal adalah dalam bentuk emas berjenama Istanbul Gold Refinery (IGR).
Jumlah Emas Jumlah dalam Ringgit Malaysia untuk pembelian emas yang sama dengan jumlah emas yang akan dibeli dikalikan dengan harga emas yang ditetapkan oleh ACE Capital Growth Sdn. Bhd.
Disandarkan oleh Emas Fizikal Kaedah dimana semua transaksi jual beli pelanggan berdasarkan pada bar-bar emas tulen 999.9 yang diiktiraf oleh LBMA dan disimpan oleh ACE di peti besi SafeGuard G4S, Malaysia.
Sejarah Transaksi Memaparkan aktiviti transaksi pembelian, penjualan dan penukaran emas dalam skrin Aktiviti Transaksi di Aplikasi Web Pitih Emas
e-KYC ” Kenali Pelanggan Anda” adalah proses pengesahan dan validasi identiti pelanggan sebelum membuka akaun Pitih Emas.
Terma dan Syarat Terma dan syarat bermaksud yang dinyatakan dalam dokumen ini akan merangkumi sebarang pindaan, perubahan dan tambahan yang dibuat dari semasa ke semasa berhubung dengan Akaun Pitih Emas. Pemberitahuan kemaskini Terma dan Syarat akan dimaklumkan kepada semua pemegang akaun Pitih Emas melalui pengumuman didalam Aplikasi Web Pitih Emas, sekurang-kurangnya satu (1) hari sebelum dilaksanakan.
Simpanan Emas Lokasi di mana jongkong emas yang diiktiraf LBMA 999.9 disimpan di Malaysia dan juga merupakan kemudahan penyimpanan yang disediakan oleh ACE.
Force Majeure Bermaksud peristiwa atau situasi di luar kawalan Pembekal Emas yang berterusan selama (1) bulan atau lebih termasuk:
a. Gempa bumi, banjir, kebakaran, wabak dan bencana alam yang lain
b. Keganasan, rusuhan, kekacauan awam atau gangguan, perang (sama ada mengisytiharkan atau tidak) dan mogok
Masa Transaksi Masa merujuk kepada jam 8.30 pagi hingga ke jam 11:59:59 malam, pada hari Isnin hingga Ahad, termasuk cuti umum kebangsaan mengikut kalendar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Kustodian (Penjaga/Wakil) ACE adalah penjaga emas yang dibeli di bawah akaun emas oleh pelanggan melalui Aplikasi Web Pitih Emas.2. PENGENDALIAN AKAUN

2.1) Dengan mendaftar untuk menggunakan Akaun Pitih Emas melalui Aplikasi Web Pitih Emas, pelanggan bersetuju bahawa perjanjian ini akan membentuk hubungan kontrak antara ACE dan pelanggan;
a) Pelanggan Pitih Emas adalah warganegara Malaysia yang berumur lapan belas tahun (18) dan ke atas. Pelanggan bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang Malaysia yang berkaitan dengannya.
b) Pelanggan dibenarkan memiliki SATU Akaun Pitih Emas sahaja.
c) Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk mengesahkan maklumat seperti maklumat peribadi pelanggan tetapi tidak terhad kepada alamat e-mel dan maklumat lain di dalam Aplikasi Web Pitih Emas.
d) Pembelian awal dengan nilai minima sebanyak Sepuluh Ringgit Malaysia (RM10.00) setiap transaksi dan pembelian minima seterusnya adalah sebanyak Sepuluh Ringgit Malaysia (RM10.00).
e) Pelanggan dikehendaki melengkapkan e-KYC dalam Aplikasi Web Pitih Emas yang mana ACE atau KPKB, atau kedua-duanya akan menilai dan berhak untuk menerima atau menolak pendaftaran mengikut budi bicara mutlaknya. Proses pengesahan akan dibuat dalam masa 24 jam dari masa pelanggan melengkapkan e-KYC dan pendaftaran.
f) Pemberitahuan akan diberikan kepada pelanggan melalui E-mel mengenai status pendaftaran pelanggan. Akses penuh ke aplikasi hanya akan diberikan kepada pelanggan yang berjaya lulus/berjaya mendaftar.
g) Penukaran emas digital kepada fizikal emas hanya dapat dilakukan oleh pelanggan yang berdaftar sebagai pembeli atau pemilik Pitih Emas Digital.
h) Pelanggan bertanggungjawab untuk membayar semua cukai atau pungutan yang perlu dibayar di atas Akaun Pitih Emas samada bagi pembelian atau penjualan emas di bawah Akaun Pitih Emas (dikenakan oleh kerajaan, jika ada)
i) ACE dan KPKB tidak boleh dijadikan pihak yang bertanggungjawab dalam sebarang pengaturan keselamatan atau pengaturan lain antara pelanggan dengan pihak ketiga dalam urusan jual beli emas di Aplikasi Web Pitih Emas.
j) ACE atau KPKB, mengikut budi bicaranya boleh menghentikan, membekukan atau menutup Akaun Pitih Emas pelanggan sekiranya mengesyaki atau mendapati bahawa aktiviti akaun tersebut telah melanggar undang-undang, peraturan atau perintah, mempunyai atau melanggar undang-undang pengubahan wang haram, atau terlibat dalam membiayai aktiviti keganasan, atau akaun tersebut dikenakan siasatan oleh pihak berkuasa atau perintah mahkamah.
k) ACE akan menghubungi pelanggan untuk mendapatkan penjelasan dan meminta dokumen sokongan untuk memastikan bahawa pengendalian Akaun Pitih Emas menepati undang-undang, peraturan atau perintah Malaysia, dan kawasan lain dari mana pelanggan mengakses Akaun Pitih Emas. Pelanggan yang diminta untuk mengemukakan dokumen sokongan harus memberi maklum balas dalam masa lima (5) hari bekerja dari tarikh permintaan. ACE berhak untuk menggantung akaun pelanggan, sekiranya pelanggan gagal memberikan dokumen yang diperlukan dalam masa yang ditetapkan.

2.2) Agar pelanggan dapat membeli dan menjual melalui Aplikasi Pitih Emas, Pelanggan dikehendaki melakukan perkara berikut:
a) Telah membaca dan memahami Lembaran Pendedahan Produk dan bersetuju dengan Terma dan Syarat.
b) Memastikan deposit atau baki akaun yang mencukupi bagi tujuan transaksi pembelian emas.
c) Kemaskini maklumat peribadi dan alamat surat menyurat yang betul.
d) Hubungi Khidmat Pelanggan Pitih Emas melalui emel di [email protected] sekiranya pelanggan menghadapi masalah dengan Aplikasi Web Pitih Emas atau transaksi.

2.3) "DUE DILLEGENCE" PELANGGAN (CDD)
a) Dalam menggunakan Aplikasi Web Pitih Emas, pelanggan dengan ini bersetuju untuk memberikan maklumat kepada KPKB dan ACE seperti yang diperlukan atau atas permintaan, berkaitan dengan perjanjian Terma dan Syarat.
b) Pelanggan bersetuju untuk memberikan dokumen pengenalan diri yang sah melalui Aplikasi Web Pitih Emas untuk tujuan pengenalan dan pengesahan pengenalan pelanggan semasa mendaftar Akaun Pitih Emas.
c) Pelanggan dengan ini mengakui bahawa maklumat yang diberikan kepada Aplikasi Web Pitih Emas adalah benar dan betul serta pelanggan membenarkan ACE untuk mengesahkan perkara yang sama dengan mana-mana pihak
d) Pelanggan diwajibkan untuk memberikan maklumat peribadi seperti Kad Pengenalan semasa membuka akaun dan tujuan lain yang berkaitan dengan Akaun Pitih Emas; sekiranya perlu
e) ACE berhak untuk menolak pembukaan akaun pelanggan semasa CDD mengikut budi bicara dan alasan yang sah

2.4) PENYIMPANAN EMAS
a) Dalam menggunakan Aplikasi Web Pitih Emas, pelanggan dengan ini bersetuju melantik ACE sebagai penjaga dan wakil dalam urusan penyimpanan emas.
b) sekiranya ACE berhenti beroperasi atau peristiwa lain yang menyebabkan syarikat tidak lagi beroperasi, ACE akan melantik entiti undang-undang - yang mana ACE boleh melantiknya sebagai pentadbir untuk menguruskan emas pelanggan di peti besi (Safe Guard G4S, Malaysia). Entiti undang-undang yang dilantik akan menguruskan pembeli berkenaan dengan pembubaran emas pelanggan yang mengikut harga pasaran (Harga LBMA). Pembeli kemudian akan membayar nilai Ringgit Malaysia yang sama kepada entiti undang-undang yang dilantik dan selepas itu, entiti undang-undang akan mengedarkan kepada pelanggan mengikut rekod Pitih Emas setelah ditolak kos penyimpanan dan kos pentadbiran.


3. SYARIAH KONSEP: BAI’ AL SARF

3.1) Bai` al-sarf merujuk kepada kontrak pertukaran wang dengan wang jenis yang sama atau berbeza.
3.2) Wang adalah medium pertukaran yang berupa matawang, emas, perak, atau bentuk lain yang diterima oleh Shariah.
3.3) Komponen Bai` al-sarf;
a) Pihak berkontrak - Penjual (ACE Capital Growth Sdn. Bhd.) dan pembeli Emas Digital (Pitih Emas)
b) Aqad - Tawaran (Ijab) dan Penerimaan (Qabul)
c) Tujuan - Matawangang yang diketahui dan dipindahmilik oleh pihak yang berkontrak semasa sesi kontrak4. SYARIAH KONSEP: WAKALAH

4.1) Wakalah adalah salah satu konsep Syariah yang diguna pakai dalam produk emas digital yang dikenali sebagai Pitih Emas. Berdasarkan konsep ini, ACE (Pembekal Emas) sebagai muwakkil (principal) dan Koperasi Permodalan Kelantan Berhad (KPKB) berperanan sebagai wakil (ejen) kepada ACE bagi mempromosikan produk emas digital (Pitih Emas) dengan kadar upah yang telah dipersetujui.
4.2) ACE sebagai Pembekal Emas akan membeli / menjual emas, daripada / kepada pelanggan secara langsung. Semua transaksi dijalankan di Aplikasi Web Pitih Emas diantara ACE dan pengguna secara langsung
4.3) KPKB sebagai Wakil (ejen) berhak mendapat Yuran Wakalah tanpa syarat dan tanpa mengira sama ada yuran Wakalah akan dihitung dengan jumlah berat emas dalam akaun emas (gram).
4.4) Pelanggan juga sebagai muwakkil (principal) akan, melantik ACE sebagai wakil (ejen) untuk menjaga dan menyimpan emas yang telah dibeli di dalam peti simpanan kebal yang dikenal pasti oleh ACE.5. AQAD Kontrak Jual Beli Emas

5.1) Aqad adalah kontrak yang dilakukan berdasarkan tawaran (ijab) dan syarat penerimaan (qabul) di antara kedua pihak (ACE Capital Growth Sdn.Bhd. dan pelanggan).
5.2) Tawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dilaksanakan secara sah mengikat pihak-pihak dalam kontrak.
5.3) Kontrak merujuk kepada pertukaran harta untuk tujuan pemilikan matawang ke emas
5.4) Skrin Aqad yang terdapat di Aplikasi Web Pitih Emas ketika pelanggan / pengguna melakukan pembelian dan penjualan, atau sebelum melakukan pembayaran di Aplikasi Web Pitih Emas berfungsi sebagai penyempurnaan aqad apabila pelanggan menerima tawaran penjualan/pembelian.
5.5) Butiran yang terdapat dalam Skrin Aqad adalah:
a. Tarikh transaksi
b. Nama pemegang Akaun Pitih Emas
c. Nombor ID (MyKad & MyTentera)
d. Jumlah pembelian emas
e. Jumlah Perlu dibayar
f. Ketulenan Emas
g. Tempat Penyimpanan Emas6. PEMBELIAN EMAS

6.1) Pelanggan hanya boleh mula melakukan transaksi pembelian emas melalui Aplikasi Web Pitih Emas setelah berjaya mendaftar.
6.2) Aplikasi Web Pitih Emas terbuka untuk individu yang berkelayakan, iaitu Warganegara Malaysia yang berusia usia Lapan Belas (18) tahun ke atas sebagaimana ditentukan oleh ACE.
6.3) Individu berikut tidak layak mendaftar untuk Akaun Pitih Emas:
a) Individu atau orang di bawah umur Lapan Belas (18) tahun,
b) Bukan pemastautin
c) Bukan individu seperti tetapi tidak terhad kepada badan kerajaan, syarikat, persatuan, persatuan dan Institusi
d) Akaun bersama tidak dibenarkan dalam Aplikasi Web Pitih Emas
6.4) Pembelian emas melalui Aplikasi Web Pitih Emas boleh dilakukan semasa waktu urus niaga sahaja.
6.5) Pelanggan hanya boleh membeli emas digital dalam GRAM / Ringgit Malaysia.
6.6) Pelanggan dengan ini mengakui bahawa mereka telah membaca maklumat di skrin Aqad yang mengandungi perincian transaksi ketika menerima atau bersetuju untuk meneruskan pembelian emas melalui Aplikasi Web Pitih Emas.
6.7) Sebelum membeli emas, pelanggan diminta untuk membaca LPP dan Terma dan Syarat yang disediakan oleh Pitih Emas dan tertakluk kepada keperluan Aplikasi Web Pitih Emas.
6.8) Pengiraan jumlah emas akan ditentukan ACE mengikut prinsip Syariah.
6.9) Harga beli emas yang di paparkan di Aplikasi Web Pitih Emas adalah merupakan sebut harga beli semasa.
6.10) Pelanggan bersetuju untuk membayar caj FPX yang dikenakan oleh penyedia pembayaran semasa transaksi pembelian emas.
6.11) Had pembelian emas setiap hari mengikut had transaksi FPX yang ditetapkan oleh bank pelanggan. Had ini juga tertakluk dengan had yang ditetapkan oleh penyedia pembayaran dari semasa ke semasa.
6.12) Setelah pelanggan berjaya membuat pembelian melalui Aplikasi Web Pitih Emas, ACE akan merekodkan maklumat didalam system GTP seperti berikut:
a) Kuantiti emas yang dibeli dalam gram
b) Harga emas yang dibeli bersamaan RM
c) Harga emas per gram dalam RM
d) Baki emas dalam gram pada Waktu pembelian pelanggan
6.13) Pelanggan diminta untuk mengekalkan baki emas minimum RM10.00 setiap masa.
6.14) Baki minima RM10.00 dalam nilai emas boleh digunakan untuk pembayaran kos penyimpanan dan pentadbiran.
6.15) Pelanggan perlu menjual atau membuat pertukaran ke atas kesemua baki emas dalam akaun Pitih Emas melalui Aplikasi Web Pitih Emas, sebelum membuat permohonan penutupan akaun. (Sila lihat perincian lebih lanjut dalam PENUTUPAN AKAUN Pitih Emas: Klausa 11)

Jenis Pelanggan Pembelian Permulaan Pembelian Seterusnya
Individu Malaysia sahaja RM10.00 RM10.00
Pelanggan mengakui bahawa jumlah Pembelian permulaan dan Pembelian Selepasnya akan ditentukan oleh ACE Capital Growth Sdn. Bhd. dari semasa ke semasa setelah memberikan notis sebelumnya dua puluh satu (21) hari kalendar.

6.16) Pelanggan diminta untuk memeriksa dan memastikan harga dan urus niaga adalah betul sebelum meneruskan pembelian. Pembatalan dan pengembalian wang tidak boleh dilakukan setelah transaksi dibuat.7. JUALAN EMAS

7.1) Pelanggan boleh menjual emas melalui Aplikasi Web Pitih Emas setelah berjaya mendaftar dalam aplikasi dan diluluskan oleh ACE dan KPKB.
7.2) Aplikasi Web Pitih Emas terbuka kepada individu yang berkelayakan atau warganegara Malaysia yang berusia lapan belas (18) ke atas sebagaimana ditentukan oleh ACE.
7.3) Individu berikut tidak layak untuk mendaftar ke Pitih Emas Akaun:
a) Individu atau orang di bawah umur lapan belas (18) tahun,
b) Bukan Pemastautin
c) Bukan individu seperti tetapi tidak terhad kepada badan kerajaan, syarikat, persatuan, persatuan dan institusi
7.4) Akaun bersama tidak dibenarkan dalam Aplikasi Web Pitih Emas
7.5) Menjual emas melalui Aplikasi Web Pitih Emas hanya boleh dilakukan semasa waktu urus niaga sahaja.
7.6) Pelanggan hanya boleh menjual emas dalam kuantiti GRAM/RM
7.7) Pelanggan perlu membaca maklumat atau keterangan sebelum menjual emas
7.8) Setiap transaksi penjualan dari Aplikasi Web Pitih Emas akan dipaparkan di skrin Aqad. Skrin Aqad menggambarkan perihal emas yang dijual (iaitu, ketulenan emas, harga semasa emas dan jumlah berat emas). Pelanggan diminta untuk mengesahkan dan menerima perincian dalam Aqad untuk meneruskan transaksi penjualan emas.
7.9) Hasil penjualan emas pelanggan akan dibayar kepada pelanggan melalui kredit ke akaun bank peribadi pelanggan atau kaedah pembayaran lain seperti yang ditetapkan oleh pelanggan melalui Aplikasi Web Pitih Emas dan dipersetujui oleh pelanggan dari semasa ke semasa. Penjualan emas semasa waktu perniagaan akan dikreditkan pada hari yang sama manakala penjualan emas pada atau selepas jam 4 petang hari bekerja, akan dikreditkan pada hari bekerja berikutnya (T + 1).
7.10) Aplikasi Web Pitih Emas hanya akan menerima transaksi Penjualan Emas dari semua pelanggannya sehingga had keseluruhan harian maksima 20kg emas ("Had Gabungan Harian").
7.11) Aplikasi Web Pitih Emas mempunyai hak untuk menolak dari menerima penjualan urus niaga emas dari mana-mana pelanggannya jika penjualan transaksi emas tersebut menyebabkan penjualan keseluruhan harian transaksi emas dari semua pelanggannya melebihi had keseluruhan harian atau dengan alasan sewajarnya oleh Pembekal Emas (ACE).
7.12) Had penjualan emas setiap hari mengikut had transaksi FPX yang telah ditetapkan oleh bank pelanggan.
7.13) Setelah pelanggan berjaya melakukan transaksi Penjualan Emas, ACE akan merekodkan maklumat berikut:
a) Kuantiti yang dijual dalam gram
b) Harga emas dijual bersamaan RM
c) Harga emas yang dijual setiap gram dalam RM
d) Baki emas dalam gram jika ada dalam Akaun Pitih Emas
7.14) Harga jualan emas kepada pelanggan secara langsung ditunjukkan sebagai harga semasa. Pelanggan dikehendaki mengekalkan baki emas minimum sebanyak Sepuluh Ringgit Malaysia (RM10) pada setiap masa.8. PERTUKARAN EMAS

8.1) Ia merujuk kepada penukaran dari Emas Digital Pitih Emas kepada emas Fizikal sahaja. Transaksi ini bukanlah transaksi jual beli.
8.2) Bayaran penukaran emas digital kepada emas fizikal akan dikenakan kepada pelanggan mengikut denominasi yang ditukar.
8.3) Bayaran penukaran merangkumi 2 komponen:
a) Kos Upah;
b) Kos penghantaran dan Insurans (Takaful)
Bayaran penukaran tertakluk kepada penyesuaian yang dilakukan dengan kos pembekal dan turun naik pasaran
8.4) Pelanggan memahami peranan London Bullion Market Association (LBMA), dimana kepentingan LBMA seperti berikut:
a) LBMA adalah ringkasan dari ‘London Bullion Market Association’ merupakan satu badan induk yang berpusat di London yang mana ianya mengawal dan menentukan pasaran Emas dan Perak di seluruh dunia. Pengawalan tersebut adalah:
I. Harga pasaran semasa dunia
II. Tahap ketulenan
III. Kualiti mengikut spesifikasi
b) Semua jongkong emas diiktiraf LBMA diperakui oleh Ketua Assayer pengeluar Emas yang merangkumi maklumat tidak terhad kepada kandungan emas, kehalusan, berat kasar minimum dan nombor bar.
8.5) Pelanggan yang menggadaikan, menjual atau memperdagangkan emas di pasaran perlu menanggung risiko dan syarat pasaran yang ditetapkan oleh pihak ketiga yang berkaitan.
8.6) Nilai berat untuk penukaran emas ialah 0.5gram,1gram, 2.5gram, 5gram, 10gram, 50gram, 100 gram,1dinar (4.25 gram) dan 5dinar (21.25gram).
8.7) Had maksima penukaran emas bagi setiap pelanggan adalah 100 gram. Bagi pelanggan yang ingin menukar lebih dari 100gram emas, pelanggan akan dikenakan caj untuk bungkusan seterusnya
8.8) Bayaran perkhidmatan penghantaran termasuk di dalam kadar caj pertukaran
8.9) Untuk penghantaran fizikal, pembeli perlu melantik penjual sebagai ejennya (wakil) untuk menyimpan/memegang emas yang dibeli/ditukar dalam simpanannya (wadiah) sehingga kutipan dilakukan oleh pembeli atau ejen yang dilantiknya (wakil), atau penghantaran emas telah dilakukan oleh ejen(wakil). Masa penghantaran yang diambil adalah 3-7 hari bekerja. Pelanggan boleh memeriksa status penghantaran di Aplikasi Web Pitih Emas.
8.10) Hanya pemegang Akaun Pitih Emas yang dapat menerima bungkusan emas dari perkhidmatan penghantaran
8.11) Pelanggan diminta untuk mengekalkan baki emas minima Sepuluh Ringgit Malaysia (RM10) setiap masa.
8.12) Syarikat penghantaran yang dilantik akan membuat penghantaran dalam masa 3-7 hari bekerja. 2 percubaan penghantaran dan pemberitahuan akan diberikan kepada penerima, sekiranya penerima gagal dihubungi untuk menerima emas fizikal yang ditempa, emas tersebut akan disimpan di pejabat cawangan kurier yang dilantik selama 7 hari bekerja. Sekiranya tidak ada pungutan dalam jangka waktu yang disebutkan, syarikat penghantar yang dilantik akan mengembalikan bungkusan itu kepada ACE.
8.13) .ACE akan menghubungi pelanggan setelah menerima bar emas ditempa yang tidak dikutip oleh pelanggan dari syarikat kurier, untuk penghantaran kali ke-dua. Kos penghantaran kali ke-dua perlu dibayar oleh pelanggan sebelum ACE meneruskan penghantaran dibuat.


9. YURAN & CAJ

9.1) Pelanggan bersetuju dan berjanji untuk membayar semua bayaran perkhidmatan atau transaksi berkenaan dengan atau berkaitan dengan Akaun Pitih Emas. ACE akan memberitahu pelanggan secara bertulis mengenai sebarang perubahan pada caj yang dikenakan pada Akaun Pitih Emas selewat-lewatnya dua puluh satu (21) hari sebelum tarikh perubahan berkuat kuasa.
9.2) Jenis yuran dan caj:
a) Bayaran pentadbiran dan simpanan adalah 1% setahun ke-atas baki emas pelanggan di Aplikasi Web Pitih Emas.
I. Bayaran pentadbiran dan simpanan adalah 0.002% sehari (1% setahun atau 0.082% sebulan) pada baki akaun emas pelanggan atau setara RM1.00 dalam gram tertakluk pada mana yang lebih tinggi.
II. Bayaran akan dikira pada kadar 0.002% & terkumpul setiap hari, dan bayaran akan ditolak dari Akaun Pitih Emas pelanggan akan pada setiap akhir bulan atau semasa penutupan akaun.
III. Bayaran minima yang dikenakan pada akhir setiap bulan adalah RM 1.00 bersamaan dalam gram, jika jumlah dalam gram yang dikira setiap hari pada kadar 0.002% & terkumpul pada akhir bulan lebih rendah.
Ilustrasi Caj simpanan Emas Digital berdasarkan harga emas RM250/g
Senario Pengiraan
Caj 0.002% sehari (1% setahun atau 0.082% sebulan) pada baki akaun emas atau setara RM1.00 dalam gram tertakluk pada mana yang lebih tinggi
Pembelian Emas Digital Berat Emas Digital Caj 0.002% & terkumpul setiap hari dan dikira setiap akhir bulan bayaran minima yang ditolak dari Akaun Pitih Emas pelanggan pada setiap akhir bulan atau semasa penutupan akaun. Caj yang dikira dan ditolak dalam gram setiap akhir bulan Caj simpanan Emas Digital untuk setahun 1%
RM250.00 1g RM0.21 RM1.00 0.004g RM12.00
RM1,200.00 4.8g RM1.00 RM1.00 0.004g RM12.00
RM2,000.00 8g RM1.67 RM1.67 0.007g RM20.04
IV. Pelanggan akan dikenakan bayaran RM 1.20 bagi setiap transaksi FPX. Hanya untuk transaksi yang berjaya akan dikenakan caj.
b) Kadar Caj
Denominasi
(gram)
Kadar caj/keping
(RM)
0.5 52.00
1 48.50
2.5 83.00
5 85.50
10 130.50
4.25 88.25
21.25 239.25
50 515.50
100 865.50

c. Caj Penghantaran Emas Fizikal
Caj Penghantaran Kos Limit Pembungkusan
WM/EM RM15.00 setiap parcel 30keping/100g


Sebagai ilustrasi pertukaran emas fizikal sahaja
Senario Pengiraan Jumlah perlu dibayar oleh pelanggan
Caj Pembuatan Bungkusan untuk Penghantaran
2 gram fizikal gold (denominasi yang sama - 1 gram) RM 48.50 x 2 kpg RM 15.00 RM 112.00
100 gram emas fizikal (pelbagai denominasi) 50 gram - RM 515.50 x 1 kpg
10 gram – RM130.50 x 3 kpg
5 gram - RM 85.50 x 4 kpg
RM 15.00 RM 1,264.00


10. PENUTUPAN AKAUN PITIH EMAS

10.1) Akaun hanya boleh ditutup jika tiada baki emas atau sebarang tunggakan pembayaran yang masih berbaki dalam akaun tersebut.
10.2) Sebarang bayaran kos penyimpanan yang belum selesai akan ditolak daripada akaun emas sebelum penutupan akaun.
10.3) Bagi pelanggan yang meninggal dunia, akaun penutupan hanya boleh dijalankan oleh wakil peribadi/pengganti.
10.4) Untuk menutup akaun, sila hubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami.
10.5) ACE berhak untuk menutup akaun pelanggan jika ACE tidak menerima sebarang maklum balas daripada pelanggan atau mereka tidak aktif selama lebih daripada 6 bulan
10.6) Proses untuk penutupan akaun akan mengambil masa 2-3 hari perniagaan.
10.7) Pelanggan akan menerima notis pemberitahuan daripada ACE sekiranya akaun ditutup


11. UNDANG-UNDANG

11.1) Terma & Syarat ini adalah tertakluk, dikawal serta ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia.
11.2) Tertakluk dibawah akta AMLA – Anti Pengubahan Wang Haram, pelanggan bersetuju untuk tidak:
a) Menggunakan akaun Pitih Emas secara langsung atau tidak langsung untuk transaksi yang melibatkan aktiviti yang menyalahi undang-undang.
b) Menyembunyikan atau menyamarkan aktiviti sebenarnya yang menyalahi undang-undang
c) Menggunakan sebarang dana dari pengubahan wang haram untuk transaksi jual, beli atau tukar di dalam Aplikasi Web Pitih Emas atau aktiviti yang menyalahi undang-undang atau tujuan yang menyalahi undang-undang.


12. PENDEDAHAN MAKLUMAT PERIBADI DAN DATA PELANGGAN

12.1) Dengan maklumat peribadi dan data-data berkaitan sekiranya perlu kepada:
12.2.1. Pihak berkuasa di Malaysia dan di tempat lain untuk tujuan mematuhi syarat undang-undang, peraturan, kepatuhan dan pengurusan risiko termasuk untuk mematuhi Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) and Organization for Economic Cooperation and Development’s Common Reporting Standards (“CRS”).
12.2.2 Biro Kredit BNM, Cagamas Berhad, Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dan biro kredit yang ditubuhkan di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010;
a. pihak, penyimpan sekuriti berpusat, pendaftar, ejen pemungutan hutang;
b. mana-mana orang atau entiti lain yang pengungkapannya diizinkan atau diperlukan oleh undang-undang, peraturan atau arahan pemerintah.


13. FORCE MAJUERE

13.1) Walau apa pun peruntukan selain yang tertera di sini, sekiranya pihak KPKB atau ACE tidak dapat untuk melaksanakan apa-apa operasi atau menyediakan apa-apa perkhidmatan disebabkan oleh mana-mana alasan yang di luar kawalan pihak KPKB ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada kebakaran, gempa bumi, banjir, wabak, bencana alam semulajadi, kemalangan, rusuhan, gangguan awam, pertikaian industri, perbuatan musuh awam, embargo, peperangan, bencana alam atau apa-apa faktor bersifat force majeure atau sebarang kegagalan atau gangguan telekomunikasi, elektrik, air, bekalan bahan api, pihak KPKB tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara ke atas sebarang kesulitan, kehilangan, kecederaan, kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh pelanggan yang timbul daripada sebab yang sama.


14. LAIN-LAIN PERUNTUKAN

14.1) Sekiranya terdapat ketidakseimbangan antara Terma & Syarat ini dan Pendedahan Produk dalam brosur, pemasaran dan bahan promosi yang berkaitan dengan kempen atau promosi, maka Terma & Syarat ini akan berlaku.
14.1.1 KPKB dan ACE berhak untuk mengubah mana-mana atau semua Terma & Syarat di atas sekiranya perlu dengan memberitahu pelanggan dalam satu (1) notis hari kalendar sebelum tarikh kuat kuasa Terma & Syarat baru, melalui pemberitahuan Aplikasi Web Pitih Emas atau / email.
14.1.2 Pelanggan Muslim bertanggungjawab untuk membayar Zakat yang perlu dibayar pada Akaun Emasnya


15. KEMATIAN & KETIDAKUPAYAAN KEKAL

15.1) Kematian dan Ketidakupayaan Kekal bermaksud:
I. Kecacatan keseluruhan dan kekal; dan
II. tidak wujud disebabkan kematian pada tarikh pendaftaran akaun Pitih Emas di Aplikasi Web Pitih Emas; dan
a) Pelanggan yang tidak mampu untuk meneruskan transaksi di Aplikasi Web Pitih Emas, sama ada melalui gangguan fungsi fizikal atau mental, sehingga Pelanggan tidak mungkin dapat atau menggunakan kemampuan yang munasabah, dalam pandangan ACE, untuk menggunakan akaun Pitih Emas danAplikasi Pitih Emas; atau
b) kehilangan penglihatan kedua-dua mata secara keseluruhan dan tidak dapat dipulihkan; atau
c) kehilangan penggunaan dua (2) anggota badan pada atau di atas pergelangan tangan.
15.2) Untuk mengelakkan keraguan, semua arahan yang diterima oleh Aplikasi Web Emas ACE yang dipercayai telah dibuat oleh Pelanggan hendaklah kekal berkesan untuk perlindungan ACE berkenaan dengan pembayaran yang dibuat/arahan yang dilaksanakan dengan niat baik walaupun kematian, Hilang Upaya Kekal, pembatalan arahan dalam apa jua cara, sehingga notis bertulis dengan dokumen yang membuktikan kematian, Hilang Upaya Kekal dan muflis diterima oleh ACE.
15.3) Sekiranya berlaku kematian, klausa berikut akan terpakai:
a) semua arahan dan bahan kewangan lain harus dihormati oleh ACE sehingga menerima notis secara bertulis mengenai kematian Pelanggan dengan sijil kematian atau sehingga ACE menyedari perkara yang sama (walau bagaimanapun kesedaran tersebut diterima oleh Aplikasi Web Pitih Emas, iaitu, melalui pemberitahuan umum, pemberitahuan langsung ke ACE atau dari sumber lain yang dipercayai oleh ACE.
b) setelah ACE menerima pemberitahuan seperti yang diperincikan di (a) di atas, pihak ACE hanya bertanggungjawab menerima arahan lebih lanjut dari pelaksana atau pentadbir dan berhak untuk menghentikan sebarang urusan atau menyimpan emas atau jumlah kredit dari akaun Pelanggan sehingga masa pelaksana atau pentadbir dapat memberikan kepada kami Perintah Mahkamah yang sah dan mengikat untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaksana atau pentadbir ketika berurusan dengan harta Pelanggan. Sekiranya terdapat ketidakpastian berkaitan dengan hak atau arahan oleh pelaksana dan pentadbiran, ACE berhak untuk menahan sebarang emas atau jumlah berbaki dari Akaun Pelanggan sehingga ketidakpastian tersebut diselesaikan;
c) Walaubagaimanapun di atas, apabila ACE menyedari kematian pelanggan, ACE berhak menjual semua pembelian emas tertunggak (yang belum dibayar) pada harga pasaran yang berlaku dan menggunakan jumlah kredit yang tetap bertolak ansur dengan kerugian, jika ada, yang disebabkan oleh penjualan tersebut; dan
d) apa-apa pembayaran dan pemindahan emas (setelah menolak semua yuran dan caj yang berlaku) yang dibuat oleh ACE kepada pelaksana atau pentadbir pelanggan yang telah meninggal dunia adalah pelepasan sepenuhnya tanggungjawab ACE di bawah Akaun Pelanggan. Sekiranya harta pusaka pelanggan mempunyai lebih dari satu pelaksana atau pentadbir, ACE berhak untuk memindahkan sebarang emas atau jumlah yang ada di dalam Akaun kepada mana-mana pelaksana atau pentadbir tunggal melainkan ACE menerima arahan bertulis sebaliknya sebelum memberikan jumlah emas tersebut.
15.4) Sekiranya Hilang Upaya Kekal maka klausa berikut akan berlaku:
a) Semua arahan harus dihormati oleh ACE sehingga menerima notis secara bertulis mengenai keadaan Pelanggan melalui dokumen daripada pihak perubatan yang diperakui untuk mengesahkan mengenai Hilang Upaya Kekal;
b) Setelah ACE menerima pemberitahuan seperti yang diperincikan di (a) di atas, ACE wajib menerima arahan dari wakil peribadi yang dilantik oleh Pelanggan untuk berurusan dengan ACE, dengan syarat Surat Kuasa sewajarnya berdaftar dengan mahkamah telah diberikan kepada ACE bagi membenarkan wakil peribadi untuk berurusan dengan Akaun pelanggan;
c) Sekiranya pelanggan tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan Surat Kuasa (kerana Hilang Upaya Kekal Menyeluruh atau alasan apa pun) untuk pelantikan wakil peribadinya, ACE berhak menghentikan sebarang urusan atau menyimpan emas atau apa-apa jumlah yang kekal sebagai kredit dari Akaun Pelanggan sehingga pada masa yang mana perwakilan peribadi tersebut dapat mengemukakan kepada Perintah Mahkamah yang sah dan mengikat untuk membenarkan perwakilan peribadi tersebut berurusan dengan harta Pelanggan. Sekiranya terdapat kekaburan berkaitan dengan hak atau arahan yang dibuat oleh perwakilan peribadi, ACE berhak untuk menahan sebarang emas atau jumlah yang tetap menjadi kredit dari Akaun Pelanggan sehingga kekaburan tersebut diselesaikan;
d) Walaupun di atas, apabila ACE mengetahui keadaan Pelanggan, ACE berhak menjual semua pembelian emas tertunggak (yang belum dibayar) pada harga pasaran yang berlaku dan menggunakan jumlah kredit tetap terhadap kerugian, jika ada, yang timbul daripada penjualan tersebut;
e) ACE tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang dibuat ke Akaun Pelanggan akibat daripada sebarang urusan atau arahan yang dibuat oleh wakil peribadi ke Akaun Pelanggan; dan
f) Hak yang diberikan oleh Pelanggan kepada wakil peribadi akan terhenti setelah pelanggan meninggal dunia


AMARAN: Pulangan Akaun Pitih Emas tertakluk kepada turun naik harga emas. Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan memahami Risalah Pendedahan Produk (RPP) dan terma dan syarat sebelum membuat pembayaran.